Archive for Mei, 2007

ADAKAH PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI KINI LESTARI?

Kehidupan manusia berkait rapat dengan keadaan alam di sekitarnya, dimana ianya menyediakan segala kemudahan yang pelbagai kepada mereka. Sumber-sumber dari alam sekitar telah dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan pembangunan ekonomi tersebut tanpa memikirkan kesan-kesannya kepada alam sekitar itu sendiri, sehingga masalah alam sekitar dan kepupusan sumber-sumber aslinya nampak begitu ketara. Masalah ini mempunyai kaitan yang rapat dengan proses pembangunan yang pesat di seluruh dunia.

Dalam pengertian yang mudah, pembangunan berarti suatu kebaikan yang membawa kepada kualiti kehidupan yang lebih baik kepada individu dan masyarakat. Ianya merupakan suatu proses menuju kearah pertumbuhan yang dapat mengubah keadaan atau situasi. Pembangunan juga selalunya dilihat sebagai satu fenomena ekonomi namun ianya bukan sahaja terbatas kepada hal-hal ekonomi, tetapi juga meliputi semua bidang kehidupan sosial dan masyarakat. Menurut Maimunah Ismail (1989), pembangunan adalah satu proses perubahan yang berlaku secara berterusan dan menyeluruh, merangkumi unsur-unsur seperti pembangunan ekonomi, sosial dan kemanusiaan.

Kegiatan sosio-ekonomi pula dapat ditakrifkan sebagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam bidang ekonomi meliputi faktor-faktor ekonomi dan kemasyarakatan. Tujuan utama kegiatan sosio-ekonomi dijalankan adalah untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat juga sebagai sumber pendapatan. Pada dasarnya, kebanyakan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat setempat memberi kesan terhadap ekosistem asli tadi. Kegiatan-kegiatan ini mungkin memberikan kesan yang ketara atau kurang ketara sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Sebagai contoh, akibat daripada pembangunan sosio-ekonomi yang pesat di Malaysia, terutama dalam sektor pertanian menyebabkan banyak kawasan hutan telah ditukar kepada guna tanah pertanian seperti getah, kelapa sawit, koko dan guna tanah lain seperti pertempatan dan perbandaran. Ini mengakibatkan kawasan hutan telah berkurang dari tahun ke tahun (Johari baharuddin & Salleh Md Noor, 1993). Menurut Ismail Sahid (1985) pula, ketika negara inimencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sebahagian besar bumi Malaysia masih lagi diliputi hutan, iaitu dianggarkan seluas kira-kira 75%. Bagaimanapun keadaan ini telah berubah dalam masa yang singkat sahaja. Dalam tahun 1974, dianggarkan hanya 7.2 juta hektar, iaitu 56% sahaja kawasan Semenanjung Malaysia yang berhutan. Ini bererti bahawa dalam tempoh 17 tahun selepas kemerdekaan, kawasan hutan merosot kira-kira 19%.

Di negara ini, kegiatan sosio-ekonomi telah mengalami pelbagai perubahan melalui zaman sebelum dan selepas merdeka. Kehadiran penjajah ke Tanah Melayu telah banyak mempengaruhi kegiatan sosio-ekonomi masyarakat Malaysia. Antara kegiatan sosio-ekonomi yang wujud sebelum merdeka adalah seperti kegiatan pertanian, perlombongan dan industri ringan secara kecil-kecilan (Jamaluddin Md Jahi, 2001).

Kedatangan kolonial British ke Semenanjung Tanah Melayu telah membawa perubahan besar kepada alam sekitar kesatu tahap yang belum pernah dialami oleh kawasan ini sebelumnya. Kolonialisme British yang membawa bersamanya modal dan sistem ekonomi kapitalisme mula meneroka alam sekitar di Tanah Melayu. Penerokaan tersebut bertujuan untuk memperluas penanaman pertanian industri terutama getah. Dari satu segi alam sekitar semula jadi telah berubah dan mewujudkan satu ekosistem baru.

Menurut Aiken et al. (1994), pembersihan kawasan hutan yang luas akibat aktiviti pertanian termasuk aktiviti perlombongan telah mengakibatkan habitat haiwan liar berkurangan dan terganggu. Ladang-ladang pertanian biasanya dibuka melintasi laluan migrasi haiwan. Keadaan ini menyebabkan haiwan-haiwan liar memasuki kawasan ladang dan juga kebun, dan menyebabkan kerosakan terhadap tanaman. Untuk mengawal pokok-pokok getah atau sawit yang masih muda daripada dirosakkan oleh haiwan seperti gajah dan rusa, kesatuan pengawal telah ditubuhkan dan ratusan gajah juga haiwan-haiwan lain telah dibunuh oleh pemilik ladang

Perlombongan timah dan emas juga merupakan kegiatan sosio-ekonomi yang banyak memberi kesan kepada ekosistem asli. Sebelum kedatangan penjajah, kegiatan perlombongan dilakukan secara tradisional iaitu dengan kaedah mendulang di sungai dan anak sungai dan kaedah menembak air ke bukit (melampan). Melampan adalah satu kaedah perlombongan yang dilakukan di kawasan berbukit di mana ia menghasilkan tanah terganggu dan berkelar-kelar hasil aktiviti perlombongan yang dijalankan. Setelah pembentukan Negeri-negeri Selat, teknik-teknik perlombongan diperbaiki. Hasil daripada aktiviti perlombongan bijih timah, lereng bukit dibersihkan, pokok-pokok ditebang, kawasan luas untuk membuang tahi lombong dibina dan dan sejumlah besar sisa dibuang ke dalam sungai juga anak sungai untuk dimendapkan yang kemudiannya dibawa ke hilir sungai (Aiken et al., 1994). Pembukaan lombong-lombong bijih mengakibatkan kerosakan alam sekitar seperti meruntuhkan permukaan bukit dan memusanahkan ekosistem sungai. Pencemaran sungai yang serius berlaku akibat pemendapan kelodak yang semakin bertambah dan dicemari oleh sisa perlombongan. Selain pencemaran sungai, kegiatan perlombongan turut mengakibatkan kejadian hakisan serta banjir. Di samping kemusnahan yang disebabkan secara langsung akibat perlombongan, kawasan yang luas dirosakkan oleh penebangan hutan untuk tujuan pembinaan, untuk bahan bakar dan pengeluaran arang bagi peleburan timah.

Selepas merdeka, kegiatan sosio-ekonomi yang sedia ada terus berkembang manakala sektor pertanian serta perlombongan yang telah mempunyai tapak yang kukuh dimajukan dengan lebih pesat lagi, diikuti dengan pembangunan sektor perkhidmatan, infrastruktur dan beberapa industri baru. Pada awal dekad 1950-an pembangunan luar bandar dimulakan dan ianya dipertingkatkan lagi selepas merdeka (Jamaluddin,1996). Di bawah Rancangan Malaya Pertama dan Rancangan Malaya Kedua 1956-1965 terdapat beberapa dasar telah dibuat demi untuk pembangunan dan memajukan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar (Jomo, 1988).

Penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau FELDA merupakan salah satu projek pembangunan luar bandar yang melibatkan pembukaan tanah baru untuk pertanian dan petempatan sekaligus untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat luar bandar. Dalam melaksanakan projek FELDA ini, beberapa kawasan hutan tropika telah diterokai dan dibersihkan melalui pembalakan intensif. Kawasan yang telah dibalak, akan dibakar, dibersih dan ditubuhkan ladang pertanian serta tempat tinggal dan lain-lain kemudahan untuk masyarakat. Hutan-hutan yang telah dibersihkan diganti dengan tanaman getah, kelapa sawit, tebu, koko, kopi dan tanaman lain. Perkembangan projek pembangunan FELDA dan pembalakan terpilih telah mmembesarkan perubahan hidrologi dan penggondolan serta kemerosotan bilangan hidupan liar (Aiken et al., 1994). Selain itu, penggunaan pelbagai bahan kimia seperti pestisid dan herbisid untuk tanaman yang diusahakan turut meningkat. Keadaan ini telah menyebabkan pencemaran berlaku di mana apabila hujan, bahan kimia yang digunakan akan mengalir masuk ke dalam sistem sungai dan mencemarkan air.

Hasil penggubalan Dasar Perindustrian pada tahun 1958, kegiatan perindustrian mula memperlihatkan perkembangan. Bermula dengan industri pembuatan yang ringan, pada 1967 mulai wujud pelbagai industri lain seperti pencetakan dan penerbitan, pembuatan minuman, industri tekstil dan pemprosesan kayu-kayan. Industri-industri ini banyak menghasilkan effluen dan pelbagai bentuk bahan pencemar yang dilepaskan sama ada ke udara, air atau tanah. Bahan pencemar yang dikeluarkan terdiri daripada asid, plumbum, asbestos, logam berat, gris dan petrol.

Pencemaran utama yang disebabkan oleh kegiatan industri adalah pencemaran air. Pada 1970-an, industri berasaskan pertanian seperti kelapa sawit dan getah mengeluarkan effluen ke dalam air. Bagaimanapun, pada ketika itu, industri sebegini tidak mempunyai sistem kawalan kumbahan yang baik dan merupakan pencemar yang utama. Dianggarkan bahawa tidak kurang daripada sejuta kilogram efluen daripada industri ini memasuki sungai-sungai Malaysia (Kadaruddin, 2000). Sejak 1980 lagi, sektor pembuatan telah menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar terutama air kesan daripada effluen industri yang dikeluarkan. Industri tekstil umpamanya telah mengeluarkan sisa kumbahan yang mengandungi logam berat seperti nikel, kromium, sianida, sulfur dioksida, hydrogen dan ammonia.

Banyak pula dibangunnya kilang-kilang baru, seperti kilang pembuat makanan, dan kilang-kilang industri lainnya. Proses pembangunan yang pantas selalunya dilaksanakan tanpa mengambil kira kemungkinan impaknya terhadap alam sekitar. Pencemaran lebih terasa dikawasan bandar dimana terdapatnya kepadatan penduduk sehingga menimbulkan masalah seperti sampah sarap. Malaysia pula sekarang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah negara perindustrian yang maju menjelang tahun 2020. disini terlihat bahawa proses pembangunan sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga lepas kemerdekaan bukan hanya menyebabkan pelbagai masalah pencemaran, tetapi juga menimbulkan kemerosotan alam sekitar yang membimbangkan.

Selain pembangunan industri, pertanian dan pembalakan, kegiatan lain yang turut membangun selari dengan dasar pembangunan sosio-ekonomi ialah sektor eko-pelancongan dan rekreasi. Pembinaan rumah tumpangan, chalet dan hotel telah dijalankan dengan giat sekali di kawasan-kawasan yang dapat menarik pelancong datang ke Malaysia. Walau bagaimanapun, kebanyakan industri eko-pelancongan ini dibina di tempat yang sensitif sama ada di kawasan tanah tinggi mahupun di tepian pantai. Pembinaan hotel di Genting Highlands juga Bukit Fraser dapat menyebabkan kejadian tanah runtuh dan pemendapan tanah di sungai akibat hakisan.

Berdasarkan pembangunan sosio-ekonomi sebelum dan selepas merdeka, dapat disimpulkan bahawa kebanyakan kegiatan sosio-ekonomi lebih banyak memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Maka, dapat dikatakan bahawa pembangunan sosio-ekonomi kini tidak lestari. Saat ini semua harus lebih peka dalam menangani permasalahan alam sekitar tanpa harus melupakan pembangunan. Pembangunan juga bertujuan untuk mewujudkan keragaman dalam kegiatan ekonomi masyarakat seperti pembangunan dalam sektor perkhidmatan, dan lain-lain. Semakin beragam sektor kegiatan ekonomi, semakin besar kemampuan ekonomi negara itu tumbuh pantas dan stabil. Ini semua dapat terwujud apabila dalam proses pembangunan sudah diperkirakan aspek persekitaran dan mengusahakan adanya keseimbangan dan keserasian antara pembangunan dan persekitaran. Kerana itu, pembangunan bukanlah sekadar mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan persekitaran yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Iklan

Comments (5) »

MANGROVE DAN BIODIVERSITY

1.   PENGENALAN

a.Pengertian Hutan Paya Bakau

 

Hutan paya bakau adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut tetapi dapat juga tumbuh pada pantai karang pada dataran koral mati yang diatasnya ditimbuni selapis tipis pasir atau ditimbuni lumpur atau pantai berlumpur (Darsidi, 1987). 

Hutan paya bakau merupakan salah satu daripada ekosistem lahan basah yang terdiri daripada kawasan payau, paya, tanah gambut atau perairan, baik yang bersifat semulajadi mahupun buatan, tetap atau sementara, dengan perairannya yang tergenang ataupun mengalir, tawar, agak masin termasuk kawasan-kawasan perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu air surut.  Hutan paya bakau  mempunyai vegetasi rata dan rapat, memiliki jenis tumbuhan yang selalu berdaun (Anwar   et al., 1984). 

Batasan hutan paya bakau menurut Samingan (1993) adalah hutan yang terutama tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.  Ciri-ciri hutan paya bakau menurut Soerianegara dan Indrawan (1980) adalah :a.       Tidak terpengaruh iklim.b.      Terpengaruh pasang surut.c.       Tanah ditenggelami air laut, tanah lumpur atau berpasir terutama tanah liat.d.      Tanah rendah pantai.e.      Hutan tidak mempunyai strata tajuk.f.         Pohon-pohon tidak mencapai tinggi 30 m.g.      Jenis-jenis kayu mulai dari laut ke darat adalah Rhizophora spp, Avicennia spp, Sonneratia spp, Xylocarpus spp, Lumnitzera spp, Bruguiera spp.h.       Tumbuh di pantai berupa jalur. 

Habitat daripada hutan paya bakau ialah di mana tanamannya selalu ditenggelami air pada masa air laut pasang dan pada masa air laut surut biasanya ada yang tidak ditenggelami  air laut. Keadaan tersebut dapat terlihat dalam rajah 1: 


Rajah 1. Vegetasi Paya Bakau 

b.      Peranan Hutan Paya Bakau

 

Hutan paya bakau merupakan sumber daya alam yang mempunyai manfaat yang banyak dengan pengaruh yang sangat luas di lihat daripada pelbagai aspek sosial, ekonomi dan ekologi.  Biasanya peranan hutan paya bakau bagi kehidupan dapat di ketahui daripada banyaknya jenis binatang dan tumbuhan termasuk manusia yang hidup bergantung pada hutan paya bakau. 

Menurut Abdullah (1986) hutan paya bakau yang merupakan ekosistem penyangga antara daratan dan lautan memegang peranan penting dalam mendukung produktiviti laut yang berada di sekitarnya. Hutan paya bakau berperanan penting dalam aliran tenaga dan siklus hara pada  daerah-daerah pantai, sepertimana di Indonesia yang memiliki garis pantai yang cukup panjang.  Pada beberapa negara, hutan paya bakau disalahgunakan sebagai tempat pembuangan sisa yang mengandungi logam berat dari kawasan industri yang terletak di sepanjang teluk.  Besarnya peranan vegetasi hutan paya bakau ini dalam kitaran logam berat tergantung pada keseimbangan antara pergerakan logam dalam sistem yang bersangkutan dan pengeluaran atau dekomposisi melalui serasah serta bahan-bahan organik.   

 

 

Peranan hutan paya bakau di dalam proses-proses ekologi dan sistem penyangga kehidupan adalah:a.       Mencegah intrusi air masin ke daratan yang dapat merosakkan kawasan-kawasan pertanian dan untuk bekalan air minuman.b.      Menahan angin dan ombak.c.       Tempat pembiakan pelbagai biota laut, ikan, udang dan sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.d.      Sebagai penyaring dan pengurai bahan-bahan organik yang datangnya dari daratan yang dibawa oleh aliran permukaan air hujan dan air sungai (Atmawidjaya, 1986). 

Menurut Salim (1986), hutan paya bakau mempunyai pelbagai fungsi dan  fungsi ini yang paling menonjol dan tidak dapat digantikan oleh ekosistem lain adalah kedudukan hutan paya bakau sebagai mata rantai yang menghubungkan kehidupan ekosistem laut dengan ekosistem daratan. 

Fungsi ekosistem hutan paya bakau secara luas dinyatakan oleh Saenger et al. (1981) dalam Anwar et al. (1984) iaitu:1.  Fungsi Fizikal:a.       Menjaga garis pantai dan tebing sungai atau danau agar tetap stabil.b.      Mempercepat perluasan tanah.c.       Mencegah intrusi air asin ke daratan.d.      Mengolah bahan sisa buangan.2.  Fungsi Biologia.       Tempat pembiakkan benih-benih ikan, udang, dan kerang-kerang dari lepas pantai.b.      Tempat bersarang burung-burung besar.c.       Habitat alami bagi banyak biota.3.  Fungsi Ekonomia.       Lahan tambak ikan atau udang.b.      Tempat pembuatan garam.c.       Tempat rekreasi.d.      Penghasil kayu atau balak dan penghasil bukan kayu.

c.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Hutan Paya Bakau

 

Sandy (1968) dalam Hardjowigeno (1986) menyatakan bahawa lebar jalur hijau hutan paya bakau di pengaruhi oleh tinggi pasang surut, yang menentukan lebarnya jangkauan air pasang di tempat-tempat tersebut.  Batasan hutan paya bakau menurut Samingan (1993) adalah hutan yang  tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang di pengaruhi pasang surut air laut.   

Wilayah yang baik untuk di tumbuhi hutan paya bakau adalah wilayah yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:a.       Air tenang.b.      Air payau.c.       Endapan lumpur.d.      Lereng endapan tidak lebih dari 0,25 – 0,50 %. 

Faktor fizikal yang mempengaruhi hutan paya bakau yang utama adalah adanya gerakan air yang minimum yang mempunyai pengaruh yang nyata. Keadaan sekeliling di mana hutan paya bakau tumbuh mempunyai faktor-faktor yang ekstrem seperti saliniti air tanah yang cukup tinggi dan tanahnya yang sentiasa bertakung (Anwar et al., 1984).  Ditambahkan pula oleh Nybakken (1992) bahawa faktor lain yang juga berpengaruh adalah pasang surut.  Kitaran pasang surut dan jenisnya bervariasi bergantung kepada keadaan geografi bakau. 

Faktor iklim tidak dipengaruhi oleh lokasi hutan paya bakau, ertinya hutan paya bakau yang terdapat di kawasan yang beriklim basah, bermusim dan kering.     Tetapi umumnya hutan paya bakau  terdapat pada iklim dengan CH tahunan dan bulanan yang tinggi, hal ini dapat mencegah akumulasi garam-garam tanah sehingga hutan paya bakau sentiasa tumbuh subur dan berkembang baik (Istomo, 1992). 

 

 

 

d.  Biodiversity Paya Bakau 

Kepelbagaian komponen biologi paya bakau sangat beragam dan saling berhubung kait antara satu dengan yang lain membentuk suatu ekosistem tersendiri iaitu ekosistem hutan paya bakau. Kepelbagaian itu antaranya adalah kepelbagaian biota tanah paya bakau, biota perairan paya bakau, kepelbagaian tanaman paya bakau (vegetasi / flora) serta kepelbagaian haiwan (fauna) pada hutan paya bakau. Vegetasi paya bakau yang terdapat beberapa kawasan paya bakau di Indonesia dan di Malaysia antaranya adalah:1)       Rhizophora·        Rhizophora apiculata·        Rhizophora mucronata·        Rhizophora stylosa2)       Avicennia·        Avicennia alba·        Avicennia lanata·        Avicennia marina·        Avicennia officinalis3)       Bruguiera·        Bruguiera parviflora·        Bruguiera cylindrica·        Bruguiera gymnorrhiza4)       Sonneratia·        Sonneratia ovata·        Sonneratia caseolaris·        Sonneratia alba5)       Acanthus ilicifolius6)       Acrostichum aureum7)       Aegiceras corniculatum8)       Brownlowia ·        Brownlowia lanceolata·        Brownlowia riedelii9.       Calophyllum inophyllum10.   Xylocarpus·        Xylocarpus moluccensis·        Xylocarpus granatum11.   Cerbera manghas12.   Ceriops·        Ceriops tagal·        Ceriops decandra13.   Derris heterophylla14.   Excoecaria agallocha15.   Heritiera littoralis16.   Hibiscus tiliaceus17.   Cynometra·        Cynometra ramiflora·        Cynometra iripa18.   Kandelia candel19.   Lumnitzera·        Lumnitzera littorea·        Lumnitzera racemosa20.   Nypa fruticans21.   Oncosperma horrida22.   Scyphiphora hydrophyllacea23.   Terminalia catappa 

Belbagai haiwan yang biasa hidup di kawasan hutan paya bakau ini adalah buaya, ular dan paling banyak adalah burung. Beberapa jenis burung yang biasa terdapat di hutan paya bakau adalah Dicaceum hirundinaceum, Amyema spp. (Chapman, 1975). Selain daripada tumbuhan dan haiwan juga terdapat pelbagai jenis biota tanah hutan paya bakau yang biasa hidup di dalam tanah, seperti cacing dan sebagainya. Terdapat juga kekayaan hutan paya bakau yang tidak terlalu mendapat perhatian daripada  masyarakat padahal peranan daripada kekayaan ini sangat besar dalam membantu ekosistem hutan paya bakau, ianya adalah fungi. Fungi-fungi yang terdapat di kawasan hutan ini sangat bermanfaat dalam membantu tumbuhan paya bakau menyerap bahan-bahan pencemar yang masuk ke perairan dengan cara fungi tersebut berasosiasi dengan akar tanaman tertentu. Akan tetapi fungi mempunyai daya tampung yang terbatas dalam menyerap bahan-bahan pencemar seperti logam berat mahupun yang lainnya. Oleh kerana itu apabila kandungan bahan pencemar terlalu tinggi maka populasi fungi tersebut akan menurun dan juga beberapa fungi yang tidak dapat bermandiri akan musnah. Ini merupakan satu contoh kes yang pernah di teliti di Muara Angke Jakarta oleh seorang pelajar di Institut Pertanian Bogor, Indonesia. Beberapa fungi yang sering ditemukan di hutan paya bakau iaitu Aspergillus sp., Penicillium sp., Talaromyces sp.,  Eupenicillium sp., Trichoderma sp. 

 

2.   MEKANISME PENCEMARAN 

Perairan adalah komponen persekitaran yang paling mudah terkena kesan daripada kegiatan manusia, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.  Setiap sistem perairan memiliki kapasiti terima (receiving capacity) yang terbatas terhadap bahan pencemar, sehingga peningkatan buangan bahan pencemar ke perairan akan mengakibatkan kerosakan ekosistem perairan (Sanusi, 1985). 

Odum (1971) mendefinisikan pencemaran sebagai perubahan-perubahan sifat fizik, kimia dan biologi yang tidak diinginkan pada udara, tanah dan air. Perubahan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia atau makhuk hidup lain yang disebabkan adanya sisa buangan dari proses industri dan kebiasaan hidup manusia.   

Menurut Direktorat Pengendalian Masalah Air (1975) dalam Mulyaningsih (1998), pencemaran air merupakan segala pengotoran atau penambahan organisma atau zat-zat lain ke dalam air, sehingga mencapai tingkat yang mengganggu penggunaan dan pemanfaatan kelestarian perairan tersebut.  Pencemaran ini meliputi pencemaran kimia yang dapat berupa bahan-bahan organik, mineral, zat-zat beracun; pencemaran biologi yang dapat disebabkan oleh berkembang biaknya ganggang, tumbuhan pengganggu air; dan kontaminasi perairan oleh organisme mikro yang berbahaya atau gangguan dari ketiga pencemaran tersebut. 

Pencemaran air secara umum dapat menimbulkan berbagai pengaruh antara lain:               1) Berhubungan dengan estetika seperti perubahan bau, warna dan rasa. 2) Dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan tanaman dan binatang. 3) Berbahaya bagi kesehatan manusia. 4) Dapat menyebabkan kerosakan pada ekosistem (Suwirna, 1988). 

Dewasa ini, timbulnya masalah-masalah persekitaran yang berkembang dengan cepat, yang dipengaruhi dengan pertumbuhan pesat bilangan penduduk, kerosakkan persekitaran, eksploitasi bahan alam yang terbatas telah menimbulkan kegusaran masyarakat yang sangat serius terhadap alam sekitar.  Sebagai rumusannya, alam sekeliling harus menanggung beban yang cukup berat dan ini dapat mengganggu keharmonian proses-proses biologi atau mikrobiologi yang ada.  Keadaan ini mendorong sikap sebahagian masyarakat menjadi berubah.  Perubahan ini meningkatkan perhatian dan keupayaan mengatasi serta pencegahan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pelbagai faktor dan hal ini sangat penting untuk dilakukan (Lestari, 2003). 

Berikutan dengan peningkatan aktiviti pembangunan, banyak industri yang dibangunkan tidak hanya di daerah-daerah industri tetapi juga di sekitar pantai atau teluk.  Anggapan yang selama ini berkembang bahawa wilayah pesisir dan perairan merupakan tempat yang mudah dan murah untuk membuang sisa buangan, menyebabkan wilayah pantai atau pesisir menjadi tempat yang paling menderita akibat adanya sisa buangan ini (Rachmat et al., 1998).  Hal ini dapat mengganggu atau berpengaruh terhadap ekosistem daerah tersebut, terutama jika industri-industri tersebut mengeluarkan sisa-sisa industri yang merupakan bahan-bahan pencemar yang memberi kesan kepada persekitaran dan juga dapat mempengaruhi rantai makanan organisma-organisma hidup, yang berperanan sebagai sumber kepelbagaian dan keseimbangan ekosistem. Selain daripada sisa buangan dari industri, pencemaran juga  berasal dari sisa-sisa domestik dan dari penggunaan pestisid di kawasan pertanian dimana kesemuanya itu akan terus bergerak ke muara sungai seterusnya sampai ke lautan.Semakin bertambahnya kegiatan industri telah menyebabkan semakin banyaknya jumlah sisa buangan yang dihasilkan.  Sisa industri ini menimbulkan masalah yang serius bagi ekosistem perairan karana menurunkan kualiti  air.  Kegiatan-kegiatan tertentu telah menghasilkan sisa-sisa logam berat khususnya Hg, Pb dan Cu.  Sisa logam berat yang tidak diolah masuk perairan laut dan mengalami pengendapan, pengenceran, dispersi dan metilasi oleh aktiviti mikrob dan selanjutnya akan diserap oleh organisma di perairan tersebut.  Organisma akan mengalami biomagnifikasi dalam rantai makanan dan akhirnya mencemari manusia (Ambarwati, 2002).  Proses tersebut terlihat pada rajah 2.  

Kegiatan industri

Limbah logam berat
Ekosistem Perairan

 

 

 


 

 

 

 

Mencemari sungai dan laut

Manusia

 

 

 

 

 

Biomagnifikasi

Metilasi

 

 

 


Rajah 2. Proses terjadinya pencemaran 

Logam berat (Hg, Pb dan Cu) sukar mengalami proses pelapukan baik secara kimia, fisika mahupun biologi.  Sekalipun dalam perairan logam tersebut kadarnya relatif rendah, dapat diserap dan terakumulasi secara biologi oleh haiwan air, dan akan terlibat dalam sistem jaringan tubuh organisma perairan. Melalui proses biotransformasi akan terjadi pemindahan dan peningkatan kadar logam tersebut pada tingkat pemangsaan (tropic level) yang lebih tinggi yang disebut biomagnifikasi. Kandungan logam berat pada ekosistem hutan paya bakau  dapat digunakan untuk mengesan kandungan logam berat di ekosistem sekitarnya, selain itu juga dapat digunakan untuk pemantauan biologi dari suatu pencemaran persekitaran akibat logam-logam berat.Sumber pencemaran logam berat di perairan menurut Hartmah (1987) terdapat lima sumber iaitu: 1) Pencemaran secara semulajadi, melalui pelapukan batuan yang mengandung logam berat. 2) Industri yang memproses biji tambang. 3) Pabrik-pabrik dan industri yang menggunakan logam berat di dalam proses produksinya. 4) Logam berat yang berasal dari ekskresi baik oleh manusia mahupun oleh binatang. 5) Pencucian logam dari sampah organik mahupun anorganik.  Logam berat memasuki lingkungan perairan semulajadi melalui saluran pembuangan dan hanya sebahagian kecil yang dibuang ke perairan setelah melalui perlakuan. 

Sisa buangan yang paling banyak mengandungi logam berat adalah sisa dari  industri (Diniah, 1995).  Di samping dari sisa buangan industri, logam berat juga boleh didapati  melalui udara, terutama unsur Pb yang digunakan dalam campuran bahan bakar, iaitu untuk meningkatkan nilai oktan dari bensin.  Meningkatnya pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta melalui emisi kenderaan bermotor sangat memungkinkan menyebabkan kenaikan konsentrasi Pb pada perairan melalui proses deposisi atau presipitasi (KPPL DKI Jakarta dan PPLH IPB, 1997). 

Diketahui bahwa terdapat tiga komponen ekosistem yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran logam berat iaitu air, lumpur dan organisma. Pemakaian organisma hidup sebagai indikator pencemaran sering disebut dengan bio-indicator.  ”Bio-indicator” yang tepat dan efisien serta sering dipakai adalah biota benthos, antara lain kerang dan makro alga.    

Dari aspek ekologi, kerosakan ekosistem perairan akibat pencemaran logam berat ditentukan oleh faktor-faktor berikut, kadar dan kontinuitas zat pencemar yang masuk dalam perairan, sifat toksis dan mudah atau tidaknya terakumulasi pada tubuh organisme air, dan resistensinya terhadap proses degradasi baik secara fizik, kimia, mahupun biologi (Sanusi, 1985). 

Kesan daripada pencemaran yang terjadi di hutan paya sangatlah merugikan secara ekologi, ekonomi, mahupun secara sosial. Secara ekologi, pencemaran yang puratanya adalah pencemaran logam berat ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tumbuhan dan haiwan-haiwan di kawasan hutan paya bakau. Secara ekonomi merugikan kerana mengakibatkan hasil tangkapan ikan nelayan menurun, jenis ikan pun tidak beragam lagi kerana banyak yang musnah kerana air laut yang semakin tercemar sehingga pendapatan nelayan secara ekonomi akan menurun dan pastinya akan mempengaruhi ekonomi sesuatu negara atau kawasan apabila kawasan tersebut kehidupannya bergantung daripada hasil tangkapan ikan. Sebagai contoh, perkampungan nelayan. Secara sosial berkait dengan proses biomagnifikasi kerana ikan atau makanan laut lain yang biasa kita makan telah mengalami proses-proses akumulasi logam berat dalam tubuhnya   sehingga kandungan logam berat dalam tubuh ikan telah pun tinggi. Pada tahap ikan dimakan oleh manusia maka kandungan logam berat yang ada dalam tubuh kita akan lebih tinggi daripada kandungan logam berat pada ikan tersebut, atau dapat kita katakan telah terjadi biomagnifikasi.  Dan apabila kandungan logam berat dalam tubuh manusia semakin tinggi hingga melebihi baku nilai yang diperbolehkan hal ini dapat mengakibatkan kematian bahkan dapat menyebabkan kecacatan pada bayi yang masih di dalam kandungan. 

Vegetasi paya bakau cenderung mengakumulasi logam-logam berat yang terdapat pada ekosistem yang bersangkutan. Hal ini tidak lepas dari peranan mikrob-mikrob tanah yang membantu tanaman untuk mengakumulasi logam-logam berat tersebut, baik mikrob yang mengkonsumsi logam itu sendiri ataupun mikrob yang bersatu dengan jenis tanaman tertentu untuk mengakumulasi logam berat. 

3.       CONTOH KES DAN PAMBAHASANNYA 

Kes kajian tentang Pengurusan Lestari Kawasan Hutan Paya Bakau, di Kuala Selangor, Selangor, Malaysia. Oleh Uma Muthusamy, 1998. Universiti  Kebangsaan Malaysia. Kajian  tentang   ”Satu Analisis Awal Pengurusan Hutan Paya Bakau, di Kuala Selangor, Selangor.”  

3.1               Permasalahan kajian 

Masyarakat mempunyai kesedaran yang luas tentang peranan penting daripada Hutan Paya Bakau. Namun masih juga kawasan hutan yang penuh dengan pelbagai flora dan fauna ini dihapuskan dan dilupakan kepentingannya. Kira-kira 1% kawasan Hutan Paya Bakau dihapuskan setiap tahun di Malaysia. Lama-kelamaan Hutan Paya Bakau akan terus pupus daripada alam semulajadi. Di Kuala Selangor khususnya, kajian ini adalah bertujuan untuk menilai jenis-jenis pengurusan yang terdapat di Kuala Selangor dan melihat bentuk-bentuk pengekploitasian yang berlaku di sana.  

3.2               Objektif kajian 

Di lihat bahawa pengurusan di kawasan Hutan Paya Bakau di Kuala Selangor, Selangor tidak diberi perhatian yang sepatutnya. Pemusnahan dan kemerosotan yang berlaku di kawasan hutan ini semakin parah dan teruk. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk memberi cadangan-cadangan garis panduan untuk pengurusan lestari Hutan Paya Bakau di Kuala Selangor.  

3.3               Peranan Pengurusan Lestari 

§         Memelihara sumber hutan paya bakau bagi tujuan rekreasi dan pendidikan§         Menyediakan dan pemeliharaan tempat pembiakan sumber makanan pelbagai spesies seperti udang, ketam dan ikan.§         Memelihara dan melindungi kawasan pinggir pantai daripada hakisan ombak dan tiupan angin. 

3.4               Pengurusan Hutan Paya Bakau di Kuala Selangor 

Pada sekitar 1980-an, JPS telah membina benteng sepanjang laut untuk mewujudkan kawasan pertanian dengan menebusguna tanah hutan paya bakau. Dalam proses pembinaan, terdapat syarat iaitu 200 meter jaluran hutan paya bakau dibiarkan antara benteng dan laut. Akibat daripada aktiviti pembinaan benteng ini, hutan bakau di kawasan berkenaan merosot dalam kuantiti yang besar. Oleh yang demikian, Jabatan Perhutanan Selangor mengambil langkah untuk menjaga baki hutan yang masih ada supaya tidak terancam. 

3.5               Hutan Paya Bakau, Kuala Selangor 

Terdapat 3 hutan simpan yang terdapat di kawasan Hutan Paya Bakau, Kuala Selangor.i)          Hutan Banjar UtaraSering menjadi kawasan penebangan haram oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Pokok dari spesies Rhizophora mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dapat diperolehi dari kawasan ini. Oleh kerana bilangan spesies ini tidak banyak dan semakin kurang, projek pengayaan spesies ini dijalankan. Kawasan yang sama iaitu kira-kira 20 hektar luas dijadikan kawasan akuakultur penternakan udang harimau yang menjadi permintaan ramai di pasaran. 

ii)          Hutan Banjar SelatanKawasan ini mengalami kemerosotan yang sangat cepat kesan daripada penambakan tanah dan berlakunya penebangan haram. Kawasan ini masih terancam kerana masih belum ada usaha dalam pengurusannya. Cadangan pengurusan adalah dengan melakukan projek pengayaan bagi spesies-spesies pokok yang terancam.  

iii)         Taman Alam Kuala SelangorSebesar 296 hektar kawasan ini dijadikan kawasan Taman Alam dimana dibawah penguasaan Malaysian Nature Sosiety (MNS). Terdapat 3 ekosistem yang wujud di kawasan Taman Alam Kuala Selangor iaitu Hutan Sekunder, Hutan Paya Bakau dan Sistem Tasik. Kawasan tasik dijadikan kawasan burung-burung akuatik tempatan dan juga sebagai tempat persinggahan burung penghijrah. Kawasan paya bakau pula penting sebagai kawasan aktiviti perikanan, pembiakan kerang dan penghalang hakisan pantai. Kawasan ini juga dijadikan pusat penyelidikan dan pendidikan. 

3.6               Kepentingan Pengurusan Lestari Hutan Paya Bakau 

§         Ekosistem untuk sektor perikanan pinggir pantai yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.§         Sebagai tempat bagi burung-burung akuatik tempatan dan burung-burung penghijt=rah§         Sebagai pelindungan pinggir pantai, merupakan pemampan semulajadi yang dapat menghalang ombak dan melindungi angin dari sampai ke pinggir pantai.§         Sebagai kawasan rekreasi, pelancongan serta tempat penyelidikan dan pendidikan.

Comments (13) »